По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
VGK

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada decembrī Pie ierakstiem

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Likuma 1. pants papildināts ar 25.1 punktu, nosakot jaunu terminu - kopīga uzraudzība  - nodokļu administrēšanas darbības, ko nodokļu administrācija veic kopīgi ar vienu vai vairākām ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm un kas saistītas ar vienu vai vairākām personām, attiecībā uz kurām nodokļu administrācijai un ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir kopīgas vai papildinošas intereses. Atbilstoši šim, veikti papildinājumi arī likuma 18.1 pantā (pirmās daļas 4., 7. un 8. punktā) un pants papildināts ar 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 un 9.9 daļu. Papildināta 23. panta 3.1 daļa ar 6. punktu un 3.2 daļa.

06.12.2023.

01.01.2024.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

Saskaņā ar likumā “Par akcīzes nodokli” noteikto, 2024.gada 1.martā tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, bezalkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un marķētiem naftas produktiem, kurus izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās, kā arī dabasgāzei, ko izmanto par degvielu.

07.12.2023.

01.01.2024.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Lai veicinātu dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu un ierobežotu vides piesārņošanu, likums papildināts ar jauniem dabas resursu nodokļa  objektiem:

- tekstilizstrādājumi:     likme 0,50 euro/kg, DRN aprēķina, sākot ar 2024. gada 1. jūliju;

- plastmasu saturoši izstrādājumi – mitrās salvetes, baloni; likme 12,20 euro/kg; tabakas izstrādājumu filtri: likme 8,00 euro/kg,             DRN aprēķina, sākot ar 2025. gada 1. janvāri;

- plastmasu saturoši zvejas rīki: likme 4,80 euro/kg,     DRN aprēķina, sākot ar 2025. gada 1. janvāri;

- ogļūdeņražu ieguve: likme 0,70 euro/m3, stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā “Par zemes dzīlēm”, kas paredzēs atteikties no dabas resursu lietošanas atļaujas un izslēgt valsts nodevu par ogļūdeņražu ieguvi;

- riepas, ar kurām ir aprīkoti visi transportlīdzekļi, kuru reģistrācija izmantošanai ceļu satiksmē valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” ir obligāta (izņemot elektroskrejriteņus un velorikšas), likme 10 euro (L kategorija), 100 euro (M2, N2 un O3 kategorija), 170 euro (M3, N3 un O4 kategorija), 20 euro O1 un O2 kategorija) par vienu transportlīdzekli;

- plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts,        likme 0,80 euro/kg (pārstrādājams iepakojums), 1,25 euro/kg (nepārstrādājams iepakojums),   DRN aprēķina, sākot ar 2024. gada 1. jūliju;

- akumulators vai baterija, kas paredzēta elektroautomobiļa vai hibrīdautomobiļa vilces nodrošināšanai,   likme 0,25 euro/kg.

Paaugstinātas DRN likmes šādiem izstrādājumiem un pakalpojumiem: plastmasas iepakojumam no putu polistirola, transportlīdzekļiem, sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apglabāšanai. Par dabas resursu ieguvi – no 2024. līdz 2026. gadam pakāpeniski (sākotnēji par 21 %) paaugstinātas DRN likmes par visu derīgo izrakteņu ieguvi, kas minēti likuma 1. pielikumā. Mainīts DRN sadalījums starp valsts un pašvaldības pamatbudžetiem par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides piesārņošanu, tai skaitā par atkritumu apglabāšanu, sākot ar 2025. gadu.

07.12.2023.

01.01.2024.

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

No 2024. gada 1. janvāra ar algas nodokli neapliek mācību maksu, ko darba devējs apmaksājis par darbinieka studijām augstākās izglītības iegūšanai valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, ES dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs, ja augstākās izglītības iegūšana saistīta ar tādu prasmju apguvi, kuras nepieciešamas darba devējam. Par pastāvīgu likuma normu kļūst atbrīvojums no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli darba devēja apmaksātiem ar attālināta darba veikšanu saistītiem darbinieka izdevumiem, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilna darba laika darbu nepārsniedz 40 euro. Minēto atbrīvojumu var piemērot, izpildoties konkrētiem nosacījumiem. Sākot ar 2024. gada 1. janvāri:

-  līdz 750 euro palielināta summa, kuru darba devējs var iemaksāt dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summās un neietvert ar algas nodokli apliekamajā ienākumā;

- līdz 3000 euro palielināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamas palīdzības (naudā vai citās lietās, vai pakalpojuma veidā) apmērs, kas sniegta:

no arodbiedrības naudas līdzekļiem, no reliģiskās organizācijas vai tās iestādes naudas līdzekļiem, no sabiedriskā labuma organizācijas līdzekļiem, no budžeta finansētas institūcijas, labdarības vai filantropiskas organizācijas, ja tās sniegušas lietās, kurām piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek ienākumu, kas rodas, īstenojot atbalsta pasākumus iedzīvotājiem (ārpus to saimnieciskās darbības), ja atbalsta pasākumi no valsts budžeta līdzekļiem tiek īstenoti ar Valsts ieņēmumu dienesta vai akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” starpniecību. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs no 2024. gada 1. janvāra ir tiesīgs piemērot diferencēto neapliekamo minimumu, pensionāra neapliekamo minimumu, atvieglojumu par apgādībā esošām personām un papildu atvieglojumu personām ar invaliditāti un politiski represētajām personām, aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamu ienākumu un tiesības iesniegt elektronisko algas nodokļa grāmatiņu vietā, kurā saņem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, bet kura nav saistīta ar maksātāja saimniecisko darbību. Līdz 2024. gada beigām pagarināts pārejas periods, kurā autoratlīdzību saņēmējiem ir iespēja maksāt nodokļus no autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem un piemērojot 25 % nodokļa likmi. Līdz 2026. gadam pagarināts periods, kurā no nodokļa atbrīvo bezdarbnieka saņemtos ienākumus no dažādu fonda vai valsts budžeta līdzekļiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām.

07.12.2023.

01.01.2024.

Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

Sākot ar 2024. gadu:

- paaugstināta azartspēļu nodokļa likme azartspēļu automātiem (par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu) par kalendāro gadu no 5172 euro uz 6204 euro;

- paaugstināta azartspēļu nodokļa likme ruletei un kāršu un kauliņu spēlei (par katru galdu) par kalendāro gadu no 28 080 euro uz 33 696 euro;

- noteikta azartspēļu nodokļa likme azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas, neatkarīgi no spēles veida, – 12 %  no spēles organizēšanas ieņēmumiem (līdz grozījumiem – 10 %).

07.12.2023.

01.01.2024.

Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”

Precizētas likuma 3.panta devītās daļas normas attiecībā uz akcīzes nodokļa likmes piemērošanu naftas produktiem izmantošanai brīvās zonas teritorijās un brīvostu teritorijās stacionārās iekārtās, celtņos un tamlīdzīgos objektos, iekārtās, kas tiek izmantotas celtniecības darbos brīvās zonas teritorijās un brīvostu teritorijās, kā arī tehnikā, kas pēc savas konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem. Ar grozījumu tiek paplašināts naftas produktu ar akcīzes nodokļa atvieglojumu saņēmēju loks, lai novērstu konkurences kropļojumus starp brīvostās strādājošiem uzņēmumiem

07.12.2023.

01.03.2024.

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

2024. gadā mikrouzņēmumiem noteikta viena nodokļa likme 25 procentu apmērā (neatkarīgi no mikrouzņēmuma gada apgrozījuma). Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja nodokļu kontrolē konstatēto mikrouzņēmumu nodokļa pārkāpumu nodokļu administrācija mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam papildus aprēķina un par labu budžetam piedzen samazināto nodokli un nokavējuma naudu par periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu kontroles uzsākšanas dienai

07.12.2023.

01.01.2024.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Ar grozījumiem noteikts, ka iekšzemes PVN maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro. Likuma 52. panta pirmā daļa papildināta ar 14.1, 14.2 un 14.3 punktu, kas noteic, ka ar PVN neapliek: biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma noteiktu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās; maksu par sporta nodarbību, ko sniedz šī biedrība vai nodibinājums personām, kas nodarbojas ar sportu; maksu par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuru organizēšanas un darbības kārtība reglamentēta atbilstoši normatīvajiem aktiem izglītības jomā. Likuma 100. panta 1.1 daļas 2. punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka priekšnodoklis pilnībā nav atskaitāms par izmaksām, kas saistītas ar šīs daļas 1. punktā minēto automašīnu uzturēšanu (tai skaitā izmaksām par šādu automašīnu remontu un degvielas iegādi) un kas rodas 60 mēnešu periodā, skaitot no brīža, kad automašīna ir reģistrēta personas īpašumā vai turējumā. Jaunā redakcijā izteikts likuma 105. pants, kas noteic  priekšnodokļa korekcijas zaudētiem parādiem. PVN samazinātā likme no līdzšinējiem pieciem uz 12 procentiem noteikta tādu pārtikas produktu piegādēm 2024. gadā, kuri ir likuma pielikumā minētie svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi.

07.12.2023.

01.01.2024.

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Likums papildināta ar   4.1 pantu, nosakot, ka kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, ir pienākums taksācijas gadā veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu 20 % apmērā, neatkarīgi no tā, vai tiek veikta peļņas sadale dividendēs. Taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu aprēķina, pamatojoties uz datiem, kas norādīti nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Taksācijas gadā aprēķināto piemaksas summu ir tiesības samazināt par nodokļa summu, kas aprēķināta par taksācijas gadā veikto iepriekšējo gadu peļņas sadali dividendēs, līdz piemaksas aprēķina iesniegšanas brīdim. Savukārt taksācijas gadā samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas summu neierobežotā laika periodā varēs attiecināt uz turpmāk aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par peļņas sadali dividendēs, t. i., samazināt par dividendēm aprēķināto nodokli.  Nodokļa piemaksas aprēķinu kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam četru mēnešu laikā pēc pirmstaksācijas gada uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas termiņa, bet nodokļa piemaksu iemaksās vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23. datumam, kas seko mēnesim, kurā iesniegts taksācijas gada nodokļa piemaksas aprēķins. Nodokļu maksātāji būs tiesīgi nepiemērot uzņēmumu ienākuma nodokli ekspluatācijas (t. sk. degvielas) izdevumiem, kas rodas, izmantojot reprezentatīvo automobili vairāk nekā 60 mēnešus. Tātad pēc 60 mēnešiem reprezentatīvā automobiļa īpašnieks (vai turētājs) varēs šāda automobiļa degvielas un ekspluatācijas izdevumus uzskatīt par saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Šāda kārtība attieksies arī uz tiem reprezentatīvajiem automobiļiem, kuri iegādāti līdz 2023. gada 31. decembrim. Tomēr grozījumi neattiecas uz reprezentatīvā automobiļa iegādes vērtību vai nomas maksu, t. i., nodokļa maksātājam jāmaksā nodoklis tajā periodā, kurā automobilis ir iegādāts vai tiek veikti nomas vai nomaksas pirkuma maksājumi.

07.12.2023.

01.01.2024.

Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Līdz 2024. gada 31. decembrim pagarināts pārejas periods, kad autoratlīdzības saņēmējam ir iespēja nereģistrēties kā pašnodarbinātajam un nodokļus (gan iedzīvotāju ienākuma nodokli, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) no autora atlīdzības maksāt ar ienākuma izmaksātāja starpniecību, kā arī piemērot 25 % likmi.

07.12.2023.

01.01.2024.

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Likums papildināts ar jaunu 8.4 pantu, nosakot jaunu - hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevu. Nodevu maksā par patērētājiem fiziskajām personām - kredītu ņēmējiem izsniegtajiem kredītiem, kuru atmaksa ir nodrošināta ar Latvijā esoša nekustamā īpašuma hipotēku. Nodevu administrē Valsts ieņēmumu dienests. Nodevas maksātājam ir pienākums katram atbilstīgajam hipotekārā kredīta ņēmējam aprēķināt kredītu procentu kompensāciju 30 procentu apmērā no ceturksnī samaksātajiem procentu maksājumiem, kas aprēķināti saskaņā ar attiecīgo hipotekārā kredīta līgumu, bet ne vairāk kā divus procentpunktus no periodam noteiktās procentu likmes. Hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva un kredītu procentu kompensācija ir piemērojama par 2024. gadu.

26.12.2023.

01.01.2024.

Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumi Nr. 701 “Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2024. gadā”

Valsts nodevas apmērs pārskata mēnesī ir 0,36 euro. Darba devējs valsts nodevu aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.

05.12.2023.

01.01.2024.

Ministru kabineta 2023. gada 12. decembra noteikumi Nr. 745 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”

Līdz 2024. gada beigām pagarināts pārejas periods, kurā autoratlīdzību saņēmējiem ir iespēja maksāt nodokļus no autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem un piemērojot 25 % nodokļa likmi. Autoratlīdzības saņēmēja gada deklarācijā nav tiesību piemērot attaisnotos izdevumus, autoratlīdzības izdevumu normas, diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Šajā deklarācijā deklarētie ienākumi netiks ietverti gada ienākumu deklarācijā – kopējā ienākumā, kuram tiek piemērota progresīvā nodokļa likme, un tie netiks ņemti vērā, nosakot diferencēto neapliekamo minimumu. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs no 2024. gada 1. janvāra ir tiesīgs piemērot diferencēto neapliekamo minimumu, pensionāra neapliekamo minimumu, atvieglojumu par apgādībā esošām personām un papildu atvieglojumu personām ar invaliditāti un politiski represētajām personām, aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamu ienākumu. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu un Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, turpmāk ņems vērā ar mikrouzņēmumu nodokli apliekamo apgrozījumu, to reizinot ar koeficientu 0,5. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu pielikums.

12.12.2024.

01.01.2024.

Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 808 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

Noteikts, ka divu veidu akumulatori (Fe-Ni un fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai) ir jāuzskaita atsevišķi no citiem elektriskajiem akumulatoriem un fotoelementu paneļi un invertori - no citām 4. kategorijas elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. Atbilstoši pārejas noteikumu 44. punktam paredzēts, ka  šo noteikumu 1. pielikuma 3. punkta tabulas 5. punkts attiecībā uz elektriskiem akumulatoriem fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai stājās spēkā 2030. gada 1. janvārī. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu  1. un 5. pielikums.

19.12.2023.

22.12.2023.

Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 783 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumos Nr. 407 “Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu””

Ar grozījumiem precizēts noteikumu nosaukums un pirmais punkts, lai tie atbilstu Sabiedriskā labuma organizāciju likuma deleģējumam. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu pielikums.

19.12.2023.

01.01.2024.


VID informācija
www.nikijs.com
VGK
VGK 05.01.2024 23:40, skatījumi: 34
676 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.