По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
Juridiskais birojs Inlat Plus

Uzņēmumu vadītāju nodokļu atbildības interesantas nianses Pie ierakstiem

INLAT PLUS valdes locekļa Aleksandra Ļenkovska un ISMA profesores un nodokļu konsultantes Olgas Lukašinas intervija žurnālam BILANCE, rubrika - nodokļi


Nr. 15/16 (363/364) 2015.gada 3.augusts


Tur­pi­nām tē­mu par val­des lo­cek­ļu at­bil­dī­bas no­teik­ša­nas pa­ma­to­tī­bu par lai­kus ne­no­maksā­tiem no­dok­ļiem

 

Lat­vi­jā, sā­kot ar 2015. ga­du, sa­bied­rī­bas val­des lo­cek­ļiem da­žos ga­dī­ju­mos nāksies mak­sāt budže­tā no per­so­nī­giem lī­dzek­ļiem no­ka­vē­to no­dok­ļu sum­mas to uz­ņē­mu­mu vie­tā, ku­rus vi­ņi vada. Lai VID bū­tu ie­spē­ja saukt val­des lo­cek­ļus pie „no­dok­ļu" at­bil­dī­bas, jā­ies­tā­jas da­žiem notei­ku­miem. Ap­ska­tī­sim pla­šāk, ku­ros ga­dī­ju­mos šī at­bil­dī­ba ie­stā­jas un ku­ros – ne.

 

At­šķi­rī­ga at­bil­dī­ba…

 

Val­des lo­cek­ļa vis­pā­rī­gā at­bil­dī­ba ir no­teik­ta Ko­mer­cli­ku­ma 169. pan­tā. Sa­ska­ņā ar šī pan­ta ot­ro da­ļu val­des lo­cek­lis at­bild par zau­dē­ju­miem, ko viņš no­da­rī­jis sa­bied­rī­bai. Un šā­da at­bil­dī­ba neap­ro­be­žo­jas ti­kai ar ie­spē­ja­mo sa­bied­rī­bas pra­sī­ju­mu. Pa­pil­dus Ko­mer­cli­ku­ma 170. pan­tā ir noteikts, ka pra­sī­ju­mu pret val­des lo­cek­li, kurš no­da­rī­jis zau­dē­ju­mus sa­bied­rī­bai un nav tos atlīdzi­nā­jis, var arī celt sa­bied­rī­bas kre­di­tors, kurš ne­var pa­nākt sa­va pra­sī­ju­ma ap­mie­ri­nā­ša­nu no sa­bied­rī­bas. Pra­sī­ju­mi pret val­des lo­cek­li tiek cel­ti ci­vil­pro­ce­sa no­teik­ta­jā kār­tī­bā.

 

Ja sa­bied­rī­ba tiek pa­slu­di­nā­ta par mak­sāt­ne­spē­jī­gu, tad pa­pil­dus Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 65. pan­ta 8. pun­ktā ad­mi­nis­tra­to­ram uz­lik­ta­jam pie­nā­ku­mam iz­vēr­tēt un celt tie­sā pra­sī­bu pret val­des locek­li par vi­ņa no­da­rī­to zau­dē­ju­mu at­lī­dzī­bu (va­do­ties pēc Ko­mer­cli­ku­ma 169. pan­ta), ar Maksāt­ne­spē­jas li­ku­mu ir no­teik­ta arī spe­ci­ālā val­des lo­cek­ļa at­bil­dī­ba par do­ku­men­tu nenodošanu, ja ad­mi­nis­tra­to­ram ne­tiek no­do­ti sa­bied­rī­bas grā­mat­ve­dī­bas do­ku­men­ti vai tie ir tā­dā stā­vok­lī, kas ne­ļauj gūt skaid­ru priekš­sta­tu par sa­bied­rī­bas da­rī­ju­miem un man­tas stā­vok­li pē­dē­jos tri­jos ga­dos pirms mak­sāt­ne­spē­jas pro­ce­sa pa­slu­di­nā­ša­nas. Pra­sī­ju­mi pret val­des lo­cek­li tiek cel­ti ci­vil­pro­ce­sa no­teik­ta­jā kār­tī­bā.

 

Li­ku­ma par no­dok­ļiem un no­de­vām 60. pan­tā li­kum­de­vējs arī ir no­tei­cis val­des lo­cek­ļa spe­ci­ālo at­bil­dī­bu par sa­bied­rī­bas no­ka­vē­ta­jiem no­dok­ļiem – pie­nā­kums at­lī­dzi­nāt sa­bied­rī­bas no­ka­vē­tos no­dok­ļu mak­sā­ju­mus. Šī at­bil­dī­ba ie­stā­jas, ti­kai iz­pil­do­ties vi­siem 60. pan­ta 1. da­ļā no­rā­dī­tajiem kri­tē­ri­jiem. Fak­tis­ki tā ir spe­ci­ālā val­des lo­cek­lim pie­mē­ro­ja­mā at­bil­dī­ba, ga­dī­ju­mā ja sa­bied­rī­bai ir no­dok­ļu pa­rā­di, sa­bied­rī­ba nav lai­kus ie­snie­gu­si mak­sāt­ne­spē­jas pro­ce­sa ie­snie­gu­mu un val­des lo­cek­lis nav iz­pil­dī­jis šā­diem ga­dī­ju­miem no­teik­tās dar­bī­bas, tur­klāt pie­ļā­vis sa­bied­rī­bas ak­tī­vu aiz­plū­di. At­šķi­rī­bā no ie­priekš mi­nē­ta­jiem ga­dī­ju­miem šeit pra­sī­ju­mi pret val­des lo­cek­li tiek cel­ti ad­mi­nis­tra­tī­vā pro­ce­sa no­teik­ta­jā kār­tī­bā.

 

At­bil­sto­ši li­ku­ma „Par no­dok­ļiem un no­de­vām" 60. pan­ta pra­sī­bām VID tie­sī­bas pie­pra­sīt atlīdzināt no­dok­ļu pa­rā­dus no val­des lo­cek­ļiem ro­das, vienlaikus iz­pil­do­ties piec­iem šā­diem nosa­cī­ju­miem:

1) no­ka­vē­to no­dok­ļu mak­sā­ju­mu sum­ma pār­sniedz 50 Lat­vi­jas Re­pub­li­kā no­teik­to minimālo mē­neš­al­gu kop­sum­mu;

2) lē­mums par no­ka­vē­to no­dok­ļu mak­sā­ju­mu pie­dzi­ņu ir pa­zi­ņots ju­ri­dis­kai per­so­nai;

3) kon­sta­tēts, ka pēc no­ka­vē­to no­dok­ļu mak­sā­ju­mu iz­vei­do­ša­nās ju­ri­dis­kā per­so­na ir atsavināju­si ak­tī­vus tā­dai per­so­nai, ku­ra at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li at­bilst ie­in­te­re­sē­tās per­so­nas jē­dzie­nam Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma iz­prat­nē;

4) ir sa­stā­dīts akts par pie­dzi­ņas neie­spē­ja­mī­bu;

5) ju­ri­dis­kā per­so­na nav iz­pil­dī­ju­si Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­mā no­teik­to pie­nā­ku­mu ie­sniegt juridis­kās per­so­nas mak­sāt­ne­spē­jas pro­ce­sa pie­tei­ku­mu.

 

 

Ti­kai – ju­ri­dis­kās per­so­nas

Mek­lē­jot in­te­re­san­tas īpat­nī­bas jaun­ajā li­ku­ma nor­mā par no­dok­ļu at­bil­dī­bu, vis­pirms uz­ma­nī­gi iz­la­sī­sim XI no­da­ļas no­sau­ku­mu: „Ju­ri­dis­kās per­so­nas no­ka­vē­to no­dok­ļu mak­sā­ju­mu atlīdzinā­ša­na". Tas, pirm­kārt, no­zī­mē, ka VID ir tie­sīgs veikt no­ka­vē­to no­dok­ļu pa­rā­du atlīdzinā­ša­nu no ju­ri­dis­kās per­so­nas val­des lo­cek­ļiem.

 

To­mēr ne vi­siem ko­mer­san­tiem un uz­ņē­mē­jiem ir šāds „ju­ri­dis­kās per­so­nas" sta­tuss. Pie­mē­ram, starp piec­iem Ko­mer­cli­ku­mā no­sauk­ta­jiem ko­mer­san­tiem ju­ri­dis­kās per­so­nas sta­tuss ir ti­kai SIA un AS. Nedz in­di­vi­du­ālam ko­mer­san­tam, nedz piln­sa­bied­rī­bai vai ko­man­dīt­sa­bied­rī­bai šā­da sta­tu­sa nav. Ne­ska­to­ties uz to, ka da­ži li­ku­mi (pie­mē­ram, Mak­sāt­ne­spē­jas li­kums) pie­lī­dzi­na pēdē­jos trīs ko­mer­san­tus ju­ri­dis­kām per­so­nām, tie to­mēr ne­kļūst par tā­diem. Un tā­das in­sti­tū­ci­jas kā „val­de" vi­ņiem nav. Tā­dēļ sa­ska­ņā ar li­ku­ma bur­tu no­dok­ļu no­mak­sai pa­rād­niek­fir­mas vie­tā šie ko­mer­san­ti ne­var tikt sau­kti.

 

To­ties da­žās ne­ko­mer­ci­ālās or­ga­ni­zā­ci­jās (bied­rī­bās, no­di­bi­nā­ju­mos, ko­ope­ra­tī­vos u. tml.) ir gan val­de, gan pie­nā­kums mak­sāt no­dok­ļus, gan ie­spē­ja uz­sākt mak­sāt­ne­spē­jas pro­ce­su. Individuāliem uz­ņē­mu­miem, zem­nie­ku un zvej­nie­ku saim­nie­cī­bām (kā per­so­nāl­sa­bied­rī­bām) nav val­des, un li­ku­ma jaun­ās nor­mas par at­lī­dzi­nā­ša­nu tos ne­skar. Pro­tams, šo vei­do­ju­mu saim­nieks, kā arī ko­mer­sants, kam nav ju­ri­dis­kās per­so­nas sta­tu­sa, pa­kļauts pil­nai man­tis­kai at­bil­dī­bai. Bet to­mēr – šo per­so­nu sau­kša­nas pie at­bil­dī­bas nor­mas un pro­ce­dū­ras at­šķir­sies no tā­dām, kā­das aprak­stī­tas li­ku­mā „Par no­dok­ļiem un no­de­vām".

 

Vai kļūt par pro­kū­ris­tu?

Kā zi­nāms, LR Ko­mer­cli­kuma 169. pan­ts no­sa­ka, ka par sa­bied­rī­bas zau­dē­ju­miem so­li­dā­ri ir atbil­dī­gi val­des lo­cek­ļi (par to, ka slik­ti va­dī­ja) un pa­do­mes lo­cek­ļi (par to, ka slik­ti uz­rau­dzī­ja).

Kas at­tie­cas uz sa­bied­rī­bas zau­dē­ju­miem, sa­ka­rā ar ku­riem ro­das no­rā­dī­tā KL at­bil­dī­ba, tad ar nodok­ļiem, ta­jā skai­tā ne­sa­mak­sā­ta­jiem un no­ka­vē­ta­jiem, tiem nav sa­ka­ra. Ar šo tē­mu ir sais­tīts AT Se­nā­ta ver­dikts lie­tā Nr. SKC-622/2012 par pra­sī­bu pret kā­das sa­bied­rī­bas val­des lo­cek­ļiem par ap­rē­ķi­nā­to, bet bu­dže­tā ne­sa­mak­sā­to no­dok­ļu ie­tu­rē­ša­nu. Pra­sī­ba bi­ja pa­ma­to­ta ar val­des locek­ļu no­lai­dī­bu – vi­ņu vai­nu par kļū­dām no­dok­ļu ap­rē­ķi­nos, neiz­pil­dot pie­nā­ku­mu uz­rau­dzīt pil­nī­gu un sav­lai­cī­gu no­dok­ļu no­mak­su. To­mēr tie­sa pra­sī­bu no­rai­dī­ju­si – ti­ka at­teikts ie­tu­rēt nodok­ļus no val­des. Šis fakts ir viens no ie­mes­liem spe­ci­ālās (šo­brīd ana­li­zē­ja­mās) nor­mas izstrādei li­ku­mā „Par no­dok­ļiem un no­de­vām".

 

Kā re­dzams, ne vi­siem ko­mer­sa­bied­rī­bu va­dī­tā­jiem nāk­sies fir­mas vie­tā mak­sāt bu­dže­tā nodokļus. Pa­do­mes lo­cek­ļiem šo ne­pa­tī­ka­mo pie­nā­ku­mu uz­likt neiz­do­sies, arī pro­kū­ris­tiem ne. Un di­rek­to­ram (ja vien viņš nav val­des lo­cek­lis) – tā­pat. Par kļū­dai­niem lē­mu­miem, ku­ru rezultātā iz­vei­do­jas si­tu­āci­ja, kad nav nau­das no­dok­ļu no­mak­sai, at­bil­dēs ti­kai val­des lo­cek­ļi.

Ņe­mot vē­rā, ka tie­ši val­des lo­cek­ļiem pas­tāv arī ci­ti drau­di (būt ie­kļau­tiem VID un Uz­ņē­mu­mu re­ģis­tra „spe­ci­āla­jā sa­rak­stā", sa­ņemt ad­mi­nis­tra­tī­vo so­du, kā arī da­žos ga­dī­ju­mos tiem ir paredzē­ta kri­mi­nāl­at­bil­dī­ba), val­des lo­cek­ļa amats kļūst aiz­vien ma­zāk pie­vil­cīgs un vai­rāk –riskants. Bet vil­tī­giem uz­ņē­mē­jiem pie­aug vēl­me va­dīt fir­mu pro­kū­ris­ta lo­mā, no­zī­mē­jot par valdes lo­cek­ļiem kā­das ci­tas per­so­nas...

 

Kuras ir „ie­in­te­re­sē­tās per­so­nas"?

Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 72. pants pa­skaid­ro tre­šo no­tei­ku­mu, kas ne­pie­cie­šams, lai ie­stā­tos val­des lo­cek­ļu at­bil­dī­ba. Tas sniedz at­bil­di uz jau­tā­ju­mu: kam val­des lo­cek­lis ne­drīkst at­sa­vi­nāt ak­tī­vus? Lūk, uz­skai­tī­jums:

 

(1) Par ie­in­te­re­sē­ta­jām per­so­nām at­tie­cī­bā pret pa­rād­nie­ku at­zīs­ta­mas šā­das per­so­nas:

1) pa­rād­nie­ka da­līb­nie­ki (ak­ci­onā­ri) vai per­so­nāl­sa­bied­rī­bas bied­ri, pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļi;

2) pro­kū­rists un ko­mer­cpil­nvar­nieks;

3) per­so­na, ku­ra sa­stāv ar pa­rād­nie­ka di­bi­nā­tā­ju, da­līb­nie­ku (ak­ci­onā­ru) vai per­so­nāl­sa­bied­rī­bas bied­ru, pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļiem lau­lī­bā, rad­nie­cī­bā vai svai­nī­bā līdz 2. pa­kā­pei;

4) kre­di­tors, kas at­ro­das vie­nā kon­cer­nā ar pa­rād­nie­ku.

 

(2) Par ie­in­te­re­sē­ta­jām per­so­nām at­tie­cī­bā pret pa­rād­nie­ku ša­jā pan­tā mi­nē­tās per­so­nas ir atzīstamas, ja tās ša­jā sta­tu­sā bi­ju­šas pē­dē­jo 5 ga­du lai­kā pirms ju­ri­dis­kās per­so­nas maksātnespē­jas pro­ce­sa pa­slu­di­nā­ša­nas die­nas.

Šeit ir re­dzams, ka starp no­tei­ku­miem, ku­ru re­zul­tā­tā ro­das at­bil­dī­ba par ne­sa­mak­sā­tiem nodokļiem, ir li­ku­ma „Par no­dok­ļiem un no­de­vām" vā­jā vie­ta – 60. pan­ta 1. da­ļas 3. punkts:

„Kon­sta­tēts, ka pēc pa­rā­da iz­vei­do­ša­nas ju­ri­dis­kā per­so­na ir at­sa­vi­nā­ju­si ak­tī­vus tā­dai per­so­nai, ku­ra at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li at­bilst ie­in­te­re­sē­tās per­so­nas jē­dzie­nam Mak­sāt­ne­spē­jas likuma iz­prat­nē."

Tā­tad, ja ak­tī­vi at­sa­vi­nā­ti jeb­ku­rai ci­tai per­so­nai (īpaš­nie­kam, vi­ņa lau­lā­ta­jam, ra­di­nie­kam vai fir­mas īpaš­nie­ka svai­nim, pa­do­mes lo­cek­lim, kre­di­to­ram, kas at­ro­das vie­nā kon­cer­nā ar parādnieku...), tad 3. pun­kta ie­ro­be­žo­jums ne­maz ne­vei­do­jas?! Un val­dei neie­stā­jas no­dok­ļu atbil­dī­ba?!

Ie­spē­jams, uz­ma­nīgs la­sī­tājs jau ir pa­ma­nī­jis vai pa­ma­nīs ap­rak­stī­to li­ku­ma nor­mas ne­pil­nī­bu un turp­māk rū­pī­gāk iz­vē­lē­sies per­so­nas, uz ku­ru vār­da at­sa­vi­nās kom­pā­ni­jas ak­tī­vus, jo ra­dī­sies vēlme tos „iz­slēgt no uz­skai­tes".

 

Lai šī ne­pil­nī­ba tik­tu lik­vi­dē­ta, bū­tu jā­pre­ci­zē 60. pan­ta 1. da­ļas 3. pun­kta for­mu­lē­jums. Pie­mē­ram, iz­slē­dzot no tek­sta vār­dus „at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li". Un tad teksts ska­nē­tu šā­di:

"Kon­sta­tēts, ka pēc pa­rā­da iz­vei­do­ša­nas ti­ka at­sa­vi­nā­ti ak­tī­vi ie­in­te­re­sē­tai per­so­nai(Maksātnespē­jas likuma iz­prat­nē)."

Šā­dā ga­dī­ju­mā 3. pun­ktā mi­nē­tā pa­zī­me vei­do­tos, at­sa­vi­not ak­tī­vus jeb­ku­rai no Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 72. pan­tā mi­nē­tām per­so­nām.

 

Liet­de­rī­gi at­zī­mēt, ka šo pro­blē­mu ie­spē­jams ap­ska­tīt arī no ot­ras pus­es. Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 72. pants eso­šā re­dak­ci­jā ap­rak­sta per­so­nas, kas ir ie­in­te­re­sē­tas at­tie­cī­bā pret pa­rād­nie­ku, ta­jā pa­šā lai­kā li­ku­ma „Par no­dok­ļiem un no­de­vām" ie­priekš ci­tē­tā pan­tā – par per­so­nām, kas ir ieintere­sē­tas at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li. Kas iz­nāks, ja mēs vir­tu­āli ie­do­mā­si­mies aiz­vie­tot Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 72. pan­tā ter­mi­nu „pa­rād­nieks" ar ter­mi­nu „val­des lo­cek­lis"? Paskatīsimies, ku­ras no pan­tā no­rā­dī­ta­jām per­so­nām te­orē­tis­ki var uz­ska­tīt par ie­in­te­re­sē­ta­jām per­so­nām at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li?

 

Ap­lū­ko­sim kat­ru pan­tā mi­nē­to per­so­nu gru­pu un uz­reiz ko­men­tē­sim.

Par ie­in­te­re­sē­ta­jām per­so­nām at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li at­zīs­ta­mas šā­das per­so­nas:

1)         val­des lo­cek­ļa da­līb­nie­ki (ak­ci­onā­ri) vai per­so­nāl­sa­bied­rī­bas bied­ri, pār­val­des institūci­ju lo­cek­ļi;

Sa­ka­rā ar to, ka val­des lo­cek­lis nav per­so­na, kas vei­ca saim­nie­cis­ko dar­bī­bu, tam – prin­ci­pā – nevar būt pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļu.

2) pro­kū­rists un ko­mer­cpil­nvar­nieks;

Val­des lo­cek­lim – fi­zis­kai per­so­nai - ne­var būt ko­mer­cpil­nvar­nie­ku.

3) per­so­na, ku­ra sa­stāv ar pa­rād­nie­ka di­bi­nā­tā­ju, da­līb­nie­ku (ak­ci­onā­ru) vai per­so­nāl­sa­bied­rī­bas bied­ru, pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļiem lau­lī­bā, rad­nie­cī­bā vai svai­nī­bā līdz 2. pa­kā­pei;

Sa­ka­rā ar to, ka val­des lo­cek­lis ir fi­zis­kā per­so­na, tam (prin­ci­pā) ne­var būt nedz di­bi­nā­tā­ju, nedz pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļu, tā­tad at­tie­cī­gi ne­var būt šo per­so­nu ra­di­nie­ku.

4) kre­di­tors, kas at­ro­das vie­nā kon­cer­nā ar val­des lo­cek­li.

Sa­ka­rā ar to, ka val­des lo­cek­lis ir fi­zis­kā per­so­na, kas sa­vā vār­dā ne­veic saim­nie­cis­ko dar­bī­bu, tā ne­var at­ras­ties ne­kā­dā kon­cer­nā.

 

No ie­priekš mi­nē­tā var sa­prast, ka at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li (spē­kā eso­šā LR Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma iz­prat­nē) nav un ne­var būt ie­in­te­re­sē­to per­so­nu. Sprie­žot tā­lāk, va­ram se­ci­nāt, ka tā­du apstāk­ļu ie­stā­ša­nās, kas no­rā­dī­ti li­ku­ma „Par no­dok­ļiem un no­de­vām" 60. pan­ta 1. da­ļas 3. Punktā, vis­pār nav ie­spē­ja­ma.

 

Par īpa­šu­ma at­sa­vi­nā­ša­nu

Pa­pil­dus at­tie­cī­bā uz ko­men­tē­ja­mā 60. pan­ta trū­ku­miem var mi­nēt, ka ta­jā nav no­rā­dī­ta at­sa­vi­nā­to ak­tī­vu vēr­tī­ba (tas var būt, pie­mē­ram, ve­cais krēsls par 5 eiro) un ak­tī­vu at­sa­vi­nā­ša­nas laiks (atsavi­nā­ša­na va­rē­ja no­tikt, pie­mē­ram, 7 ga­dus pirms no­dok­ļu pa­rā­da ra­ša­nas). Tā­dē­jā­di pra­sī­ba pret val­des lo­cek­li par no­dok­ļu pa­rā­du at­lī­dzi­nā­ša­nu no­dok­ļu ad­mi­nis­trā­ci­ja var pie­mē­rot val­des lo­cek­lim arī tā­dā ga­dī­ju­mā, ja nie­cī­gas vēr­tī­bas ak­tī­vi bi­ja at­sa­vi­nā­ti „pirms100 ga­diem". To­mēr tā ir „ne­sa­mē­rī­ga so­dī­ša­na".

 

Tā­dēļ li­ku­mā ir liet­de­rī­gi pre­ci­zēt pa­rād­niek­fir­mas at­sa­vi­nā­to ak­tī­vu vēr­tī­bu un pre­ci­zēt ter­mi­ņu, ku­ra lai­kā ak­tīvs bi­ja at­sa­vi­nāts. Pie­mē­ram, no­rā­dīt, ka at­sa­vi­nā­to ak­tī­vu vēr­tī­ba ir vie­nā­da vai pār­sniedz no­dok­ļu pa­rā­da sum­mu, bet at­sa­vi­nā­ša­nas da­tums – trīs ga­du lai­kā pirms no­dok­ļu parāda iz­vei­do­ša­nās (ana­lo­ģis­ki ar ad­mi­nis­tra­to­ra tie­sī­bām at­celt da­rī­ju­mus sa­ska­ņā ar Maksātnespē­jas li­ku­ma 96. pan­tu).

Inlatplus
Inlatplus 11.08.2015 18:05, skatījumi: 60
17 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.