По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Veikals: Edgars Korčagins. Liene Vancāne. Darba attiecības no A līdz Z. Grāmata PDF formātā Uz produktu sarakstu

Pārdevējs

Adrese: Sesku 63 -126, Rīga, LV1082
Tālrunis: 29502846
€ 30.00
€ 21.00
Cena VGK+ abonentiem
Noformēt pasūtījumu

Informācija par produktu

GRĀMATA PDF formātā.

Komplekts: grāmata + CD. Grāmata papīru formātā.

Darba attiecību dokumentu paraugi

Darba aizsardzības dokumentu paraugi

Jurista skaidrojumipar darba tiesībām

Grāmatā aplūkotas Darba likuma (ar tā jaunākajām izmaiņām) un citu darba tiesību normatīvo aktu prasības, darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesības un pienākumi, tajā ietverti darba attiecības un darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu paraugi, kuri izmantojami, darba attiecības dibinot, darba attiecību pastāvēšanas laikā un darba attiecības izbeidzot.

Grāmata būs noderīgs palīgmateriāls darba devējiem un personāla vadītājiem, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nosakot darbinieku darba apstākļus un nodarbinātības noteikumus, veicot darbinieku informēšanu un konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kā arī organizējot darba aizsardzības pasākumus darba vietās. Grāmatas elektroniskajā versijā pieejamie dokumentu paraugi ļauj tos ērti pielāgot un izmantot katra darba devēja vajadzībām.

Edgars Korčagins un Liene Vancāne ir vieni no kompetentākajiem darba tiesību juristiem Latvijā, ar lielu praktisko pieredzi, kas sniedz grāmatai pievienoto vērtību un palīdzēs lasītājiem orientāties darba attiecību novitātēs, piemērošanā un to regulējuma labākā izpratnē.

Šo izdevumu LDDK (Latvijas Darba devēju konfederācijas) un LBAS (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības) juristi iesaka izmantot kā praktisku palīglīdzekli juristiem, personāla speciālistiem, algu grāmatvežiem un jebkuram citam interesentam.

Nataļja Preisa - LBAS ES tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte. Kaspars Rācenājs - LBAS Jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā ir noteikts, ka “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības." Lai ikviens varētu realizēt šīs tiesības, ir izveidota interneta vietne www.likumi.lv, kurā ir pieejama jaunākā informācija par tiesību aktiem un to izmaiņām. Saskaņā ar portāla likumi.lv sniegto informāciju, Darba likums ir visvairāk skatītākais tiesību akts. Tas nozīmē, ka darba tiesības Latvijas iedzīvotājiem, gan darbiniekiem, gan darba devējiem, ir ļoti aktuāla tēma. Tomēr ne vienmēr pietiek ar likuma izlasīšanu, lai zinātu, kā pareizi rīkoties praktiskās dzīves situācijās. Tāpēc ir patiess prieks par grāmatu “DARBA ATTIECĪBAS no A līdz Z”, kas ne tikai darba devējiem, bet arī darbiniekiem un arodbiedrībām palīdzēs labāk izprast un piemērot darba tiesību noteikumus. Grāmatas lielā pievienotā vērtība ir konkrēti dokumentu paraugi, kurus grāmatas lietotājs var izmantot darba procesā. Būtiski, ka šī informācija ir pieejama vienkopus un ir viegli uztverama, kā arī ietver komentārus par attiecīgajām tēmām. Materiāls lieliski piemin darba tiesību pamatlietas, kas minētas Darba likumā, tāpēc tā ir labs “starta komplekts,” kas noteikti būtu jāizlasa katram darba devējam Latvijā.

Andris Alksnis - Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists, darba tiesību eksperts

Darba likums ir viens no tiem normatīvajiem aktiem, kurš vismaz kādā brīdi ietekmē gandrīz jebkuru no mums. Tā pilnvērtīga izpratne un piemērošanas specifika ir nepieciešama gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tāpat kā jebkuri citi normatīvie akti, arī Darba likums nav konstants un tajā regulāri tiek veikti grozījumi, kas bieži vien ir vērsti uz darba devēju un darba ņēmēju interešu līdzsvarošanu un attīsta sociālo dialogu Latvijā. Līdz ar to šī grāmata nezaudē savu nozīmību un aktualitāti. Edgars Korčagins un Liene Vancāne ir vieni no kompetentākajiem darba tiesību juristiem Latvijā, ar lielu praktisko pieredzi, kas sniedz grāmatai pievienoto vērtību un palīdzēs lasītājiem orientāties darba attiecību novitātēs, piemērošanā un to regulējuma labākā izpratnē. Domāju, tā būs ļoti noderīgs informācijas avots juristiem, personāla speciālistiem, algu grāmatvežiem un jebkuram citam interesentam.

Saturs

 1. Darbinieka pieņemšana darbā
  • Aptaujas lapa pretendenta piemērotības novērtēšanai
  • Iesniegums par pieņemšanu darbā un darba līguma noslēgšanu
  • Rīkojums par pieņemšanu darbā
 2. Ārzemnieku nodarbināšana
  • Iesniegums ārzemnieka nodarbināšanai
  • Specialitātes (profesijas), kurās darbā var uzaicināt ārzemniekus
 3. Darba līgums
  • Darba līgums
  • Vienošanās par grozījumiem darba līgumā
  • Darba līgumu uzskaites žurnāls
  • Rīkojums par darbinieka norīkošanu darba līgumā neparedzēta darba veikšanai
 4. Darbinieka materiālā atbildība
  • Līgums par darbinieka materiālo atbildību
  • Līgums par darbinieka materiālo atbildību (nododot automašīnu)
  • Līgums par darbinieka materiālo atbildību (nododot zīmogus)
  • Līgums par darba mobilā tālruņa nodošanu un izmantošanu
  • Materiālo vērtību nodošanas un pieņemšanas akts
  • Automašīnas nodošanas un pieņemšanas akts
 5. Darba kārtības noteikumi
  • Darba kārtības noteikumi
 6. Komercnoslēpums
  • Vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu
 7. Darbinieka profesionālās darbības ierobežojums
  • Vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu
 8. Darba samaksa
  • Rīkojums par darba samaksas noteikšanu
  • Rīkojums par laika algas sistēmas organizēšanu
  • Rīkojums par akorda algas sistēmas organizēšanu
  • Rīkojums par jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu
  • Rīkojums par grozījumiem darba samaksas sistēmā
  • Izziņa par darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un darba attiecībām
  • Vienošanās par darba samaksas izmaksu ar pārskaitījumu
  • Darba samaksas aprēķins
  • Rīkojums par ieturējumu no darba samaksas, lai atlīdzinātu darba devējam radušos zaudējumus
  • Prasības pieteikums par zaudējumu atlīdzināšanu
 9. Darbinieka nosūtīšana komandējumā
  • Rīkojums par darbinieka nosūtīšanu komandējumā
  • Piekrišana tādas personas nosūtīšanai komandējumā, kura ir jaunāka par 18 gadiem
 10. Darbinieka profesionālā apmācība un kvalifi kācijas paaugstināšana
  • Vienošanas par darbinieka profesionālo apmācību
 11. Darbinieka atstādināšana no darba
  • Rīkojums par darbinieka atstādināšanu no darba
 12. Darba kārtības noteikumu pārkāpums
  • Rīkojums par rakstisku paskaidrojumu sniegšanu
  • Akts par konstatēto darba kārtības pārkāpumu
  • Rīkojums par rājiena izteikšanu darbiniekam
 13. Uzņēmuma pāreja citai personai
  • Informatīva vēstule par tiesību un pienākumu pāreju
  • Paziņojums par uzņēmuma pāreju
 14. Darba laiks
  • Vienošanās par virsstundu darbu
  • Darba laika uzskaites tabula
  • Maiņu/darbu grafi ks
  • Vienošanās par darbinieka nodarbināšanu virs darba līgumā noteiktā nepilnā darba laika
 15. Atpūtas laiks
  • Rīkojums par darbinieka nodarbināšanu svētku dienā
  • Darbinieka iesniegums par papildu pārtraukuma piešķiršanu
  • Rīkojums par papildu pārtraukuma piešķiršanu darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam .
  • Atvaļinājumu grafi ks
  • Rīkojums par pārtraukuma piešķiršanu bērna barošanai
  • Darbinieka piekrišana ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas pārcelšanai uz nākamo gadu
  • Rīkojums par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma pagarināšanu
  • Darbinieka iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu bez darba samaksas saglabāšanas
  • Rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu bez darba samaksas saglabāšanas
  • Darbinieka iesniegums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu
  • Rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu
  • Darbinieka iesniegums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu
  • Rīkojums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu
  • Rīkojums par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
 16. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās
  • Iesniegums par darba līguma uzteikumu
  • Rīkojums par darba līguma uzteikumu
  • Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pirms beidzies darbinieka uzteikuma termiņš
  • Rīkojums par darba līguma uzteikumu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu
  • Paziņojums par darbinieku kolektīvo atlaišanu
  • Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu
  • Izziņa par darba attiecībām
  • Par darba līguma uzteikumu saistībā ar piedāvātajiem darba līguma grozījumiem
  • Par piekrišanas pieprasījumu darba līguma uzteikumam
 17. Darba koplīgums
  • Iesniegums par darba koplīguma noslēgšanu
  • Pilnvara
  • Darbinieku kopsapulces (konferences) darba koplīguma apstiprināšanai protokols
  • Darba koplīgums
  • Vienošanās par grozījumiem darba koplīgumā
 18. Individuālie darba strīdi
  • Vienošanās par individuālo darba strīdu komisijas izveidošanu
  • Iesniegums par individuālo darba strīdu
  • Individuālo darba strīdu komisijas lēmums
  • Iesniegums par izpildraksta izsniegšanu
  • Prasības pieteikums par darba tiesisko attiecību uzteikuma atzīšanu par prettiesisku un darba samaksas piedziņu
 19. Kolektīvie darba strīdi
  • Iesniegums par kolektīvo tiesību strīdu
  • Kolektīva tiesību strīda domstarpību protokols
  • Izlīgšanas komisijas lēmums kolektīvajā tiesību strīdā
  • Vienošanās par kolektīvā interešu strīda atrisināšanu ar samierināšanas metodi
  • Vienošanās par kolektīvā tiesību strīda nodošanu šķīrējtiesai
  • Vienošanās par izlīgšanas komisijas izveidošanu
 20. Profesiju klasifikators
 21. Darba vides iekšējā uzraudzība
  • Pasākumu plāns darba aizsardzības jomā
  • Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana
  • Rīkojums par personas noteikšanu, kura atbildīga par darba aizsardzību
  • Darba vides faktori un darbi, kuriem aizliegts pakļaut un kuros aizliegts nodarbināt grūtnieces un sievietes, kuras baro bērnu ar krūti
  • Darba vides faktori un darbi, kas grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, var radīt risku drošībai un veselībai
 22. Obligātā veselības pārbaude
  • Rīkojums par darbinieku nosūtīšanu uz periodisko obligāto veselības pārbaudi
  • Darbinieku saraksts, kas pakļauti veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem un darbam īpašos apstākļos
  • Obligātās veselības pārbaudes karte
  • Līgums par darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšanu
  • Darbu saraksts un obligāto veselības pārbaužu biežums personām, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai
  • Personas medicīniskā grāmatiņa
 23. Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos
  • Rīkojums par norīkošanu par darba aizsardzības speciālistu
  • Darba aizsardzības ievadapmācība
  • Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā
  • Darba aizsardzības instrukcijas satura un struktūras paraugs
  • Ievadinstrukcija
  • Instrukcija darbam ar datoru
  • Vieglās automašīnas vadītāja instrukcija
  • Ugunsdrošības instrukcija
 24. Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Rīkojums par individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanu
  • Darba vides riski, kuru novēršanai lietojami aizsardzības līdzekļi
  • Darbi, kuros lietojami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Individuālie aizsardzības līdzekļi
 25. Drošības zīmes darba vietās
  • Signālkrāsojuma nozīme
  • Darba vietās lietojamās drošības zīmes
  • Darba vietās lietojamie roku signāli
 26. Nodarbināto uzticības personas
  • Līgums par nodarbināto uzticības personu skaitu
  • Nodarbināto uzticības personu ievēlēšanas sapulces protokols
  • Ieteicamais uzticības personu skaits atbilstoši nodarbināto skaitam uzņēmumā
 27. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība
  • Rīkojums par nelaimes gadījuma izmeklēšanu
  • Akts par nelaimes gadījumu darbā
  • Atzinums par nelaimes gadījumā darbā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem
  • Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā
  • Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls

«VGK+» abonementa īpašniekiem - atlaide 20%.

Papildu informācija – www.infotilts.lv

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.